Historiek

Het begin

Op de plaats waar de school nu staat werd er in 1857 op aanvraag door de toenmalige Pastoor E.H. Dierckx een klooster opgericht met de steun van de familie Keyzers.

De congregatie van de Zusters Annonciaden Huldenberg stuurde 4 religieuzen naar Brecht die in het kloostergebouw kwamen wonen.

De stichters van de school stierven in 1959 maar het pas gestichte klooster vond nieuwe bescherming in notaris Keyzers en zijn zuster M.L. Keyzers.

De gebouwen van de lagere school werden opgericht en tegen het einde van de vorige eeuw uitgebreid met klaslokalen tot aan de Lange Pad.

Rond 1900 werd het bestaande klooster vergroot en in 1902 in gebruik genomen.

In 1907 vierde heel Brecht geestdriftig het 50-jarig bestaan van het klooster en de school. Bij deze gelegenheid werd in onze parochiekerk het glasraam van de “H.Johanna Van Valois” geplaatst, betaald door de bijdrage van dankbare Brechtenaren.

In de treurige dagen van 1914 was Brecht het toevluchtsoord van duizenden vluchtelingen. Ook de vluchtende Zusters van andere gemeenschappen vonden in onze school een zusterlijke gastvrijheid.

Vlak voor het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de vierde graad ontdubbeld en werd er ook onderricht gegeven aan meisjes boven de 14 jaar.

Vanaf 1944 was er aan onze lagere school een huishoudschool verbonden. Een huishoudschool die na de Tweede Wereldoorlog verder werd uitgebreid.

Een nieuwe kleuterschool

In het begin van de 60-jaren kregen de plannen voor een nieuwe kleuterschool steeds meer vorm. Na veel wikken en wegen werden 5 kleuterklassen en een overdekte speelplaats gebouwd.

In 1968 trad Zuster Onsea als directie in dienst. Zij werd de laatste kloosterlinge die de school als directie heeft gekend. In datzelfde jaar verdween ook de huishoudschool.

In 1977 verliet de kloostergemeenschap van de Zusters Annonciaden onze gemeente. Het kloostergebouw werd grotendeels in gebruik genomen door de Gemeentelijke Politie. De Brechtse Politie zou de naaste buurman van de school blijven tot in 1996.

Vanaf 1 september 1977 kwam de school onder toezicht van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. Zij zijn sindsdien de Inrichtende Macht en schoolbestuur van de school.

Op 1 september 1979 fusioneerde onze school met de vrije kleuter- en lagere school van Brecht-Overbroek. De ganse schoolgemeenschap telde toen bijna 500 leerlingen.

De Zevensprong en Sint-Michielschool

Als gevolg van het groeiend leerlingenaantal besluit de Inrichtende Macht de school te HERSTRUCTUREREN op datum van 1 september 1994.

De autonome kleuterschool met zijn 2 vestigingsplaatsen heeft als adres:

“De Zevensprong” St.-Willebrordusstraat 29 te Brecht-Overbroek.

De autonome lagere school met zijn 2 vestigingsplaatsen heeft als adres:
Venusstraat 5 te 2960 Brecht-Centrum.

Op 1 september 1996 worden de eerste jongens in het 1ste leerjaar van de lagere school ingeschreven. Vanaf dan gaat men ijverig op zoek naar een nieuwe naam voor de school.

Genoemd naar de patroonheilige van onze parochie noemen we de lagere school vanaf 1 september 1997 de Sint-Michielschool.

Een school met een lang en boeiend historisch verleden ten dienste van de Brechtse kinderen…

Op 26 mei 2018 kreeg onze school  een nieuw eigentijds logo vol beweging. Dank je wel aan de studenten van het Heilig Graf in Turnhout voor het ontwerp.

Doopfeest De Zevensprong, oktober 1994

Nieuw logo, 2018